Wtorek, 16-07-2024
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Polski
Zdjęcie wozu strażackiego - informacja o wynikach naboru

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu olkuskiego dla OSP w 2024 (2)

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu olkuskiego dla ochotniczych straży pożarnych w 2024 roku

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Wykaz uchwał podjętych na II sesji Rady Powiatu Olkuskiego

Wykaz uchwał podjętych na II sesji Rady Powiatu Olkuskiego w dniu 12.06.2024r.

 1. Uchwała Nr II/15/2024 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Olkuskiego.
 2. Uchwała Nr II/16/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2023.
 3. Uchwała Nr II/17/2024 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Olkuskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2023.
 4. Uchwała Nr II/18/2024 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Olkuskiego za 2023r.
 5. Uchwała Nr II/19/2024 w sprawie przyjęcia „Rocznego Sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2023 roku w Powiecie Olkuskim”.
 6. Uchwała Nr II/20/2024 w sprawie rozpatrzenia „Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Olkuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2023”.
 7. Uchwała Nr II/21/2024 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Olkuskiego w 2023 roku”.
 8. Uchwała Nr II/22/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 rok.
 9. Uchwała Nr II/23/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 10. Uchwała Nr II/24/2024 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu bankowego długoterminowego.
 11. Uchwała Nr II/25/2024 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Miasta Wolbrom, ul. Olkuska Szosa na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 783, a skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 794 stanowiącą poprzednio odcinek drogi wojewódzkiej numer 783.
 12. Uchwała Nr II/26/2024 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim”.
 13. Uchwała Nr II/27/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2023r.
 14. Uchwała Nr II/28/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2023 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 15. Uchwała Nr II/29/2024 w sprawie uchylenia uchwały nr II/25/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 16. Uchwała Nr II/30/2024 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 17. Uchwała Nr II/31/2024 w sprawie odwołania delegata-przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
 18. Uchwała Nr II/32/2024 w sprawie wyboru delegata-przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.

 

Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

II SESJA RADY POWIATU OLKUSKIEGO

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Olkuskiego w dniu 12 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 15.00

RAPORT O STANIE POWIATU OLKUSKIEGO ZA 2023 rok

Zarząd Powiatu Olkuskiego przedstawia raport o stanie powiatu za 2023 rok.

Informacja Starosty Olkuskiego w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów

Starosta Olkuski informuje mieszkańców Powiatu, że zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz.1394)  decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Menu

Wróć do początku strony