II SESJA RADY POWIATU OLKUSKIEGO

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Olkuskiego w dniu 12 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o ustalonym porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji VI kadencji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji VII kadencji Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Powiatu Raportu o stanie Powiatu Olkuskiego za 2023 rok:
  1. przeprowadzenie debaty nad Raportem,
  2. głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Olkuskiego wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2023 rok i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2023,
  2. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Olkuskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Olkuskiego za 2023r.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2023 roku w Powiecie Olkuskim”.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia „Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Olkuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2023”.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Olkuskiego w 2023 roku”.
 12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu bankowego długoterminowego.
 15. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Miasta Wolbrom, ul.Olkuska Szosa na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 783, a skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 794 stanowiącą poprzednio odcinek drogi wojewódzkiej numer 783.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim”.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2023r.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2023 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr II/25/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 20. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 21. Projekt uchwały w sprawie odwołania delegata-przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata-przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
 23. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zakończenie II sesji.

   Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


  Drukuj