Wykaz uchwał podjętych na II sesji Rady Powiatu Olkuskiego

Wykaz uchwał podjętych na II sesji Rady Powiatu Olkuskiego w dniu 12.06.2024r.

 1. Uchwała Nr II/15/2024 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Olkuskiego.
 2. Uchwała Nr II/16/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2023.
 3. Uchwała Nr II/17/2024 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Olkuskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2023.
 4. Uchwała Nr II/18/2024 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Olkuskiego za 2023r.
 5. Uchwała Nr II/19/2024 w sprawie przyjęcia „Rocznego Sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2023 roku w Powiecie Olkuskim”.
 6. Uchwała Nr II/20/2024 w sprawie rozpatrzenia „Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Olkuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2023”.
 7. Uchwała Nr II/21/2024 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Olkuskiego w 2023 roku”.
 8. Uchwała Nr II/22/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 rok.
 9. Uchwała Nr II/23/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 10. Uchwała Nr II/24/2024 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu bankowego długoterminowego.
 11. Uchwała Nr II/25/2024 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Miasta Wolbrom, ul. Olkuska Szosa na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 783, a skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 794 stanowiącą poprzednio odcinek drogi wojewódzkiej numer 783.
 12. Uchwała Nr II/26/2024 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim”.
 13. Uchwała Nr II/27/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2023r.
 14. Uchwała Nr II/28/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2023 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 15. Uchwała Nr II/29/2024 w sprawie uchylenia uchwały nr II/25/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 16. Uchwała Nr II/30/2024 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 17. Uchwała Nr II/31/2024 w sprawie odwołania delegata-przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
 18. Uchwała Nr II/32/2024 w sprawie wyboru delegata-przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.

 


Drukuj