Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 

W związku z powyższym, na mocy art.  130  ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca  2018 roku o przeciwdziałaniu  praniu pieniędzy oraz finansowaniu  terroryzmu oraz art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, art. 14a  ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach zwracamy się z prośbą o składanie oświadczeń za 2023 rok (według załączonego wzoru) czy Państwa organizacja przyjęła płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Olkuszu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz (do Wydziału Polityki Społecznej i Promocji).

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 


 Oświadczenie - przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy


Drukuj