Remont drogi powiatowej 1087K w km od 1+426,00 do km 2+604,00 w miejscowości Kosmolów, Powiat Olkuski

W dniu 18.03.2024r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót tj. Boltech Sp. z o.o.

Termin wykonania zadania: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje:

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1087K w miejscowości Kosmolów. 

Zakres robót obejmuje:

  • roboty przygotowawcze: mechaniczne cięcie szczelin;
  • roboty rozbiórkowe: mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;
  • roboty ziemne: roboty ziemne koparkami podsiębiernymi, mechaniczne ścinanie poboczy;
  • roboty nawierzchniowe: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne, warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, podbudowa z kruszywa, podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna);
  • roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego.

 inf na stronę 1087K page 0001


Drukuj