Remont drogi powiatowej 1112K w km od 0+000,00 do km 1+908,00 w miejscowości Krzywopłoty, Powiat Olkuski

W dniu 25.03.2024r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót tj. Berger Bau Sp. z o.o.

Termin wykonania zadania: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje:

  • roboty przygotowawcze: mechaniczne cięcie szczelin, mechaniczne ścinanie poboczy, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej;
  • roboty nawierzchniowe: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna);
  • roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, regulacja pionowa studzienek;
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wykonanie kompletu oznakowania docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 389 071,02 PLN

DOFINANSOWANIE: 694 535,00 PLN


 inf na stronę 1112K page 0001


Drukuj