Grant 1, edycja II

Efektem projektu ma być doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt wspierający naukę zdalną


Informacje o projekcie

Projekt grantowy: 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania dla Powiatu Olkuskiego: 74.999,38 zł

Projekt zakłada doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt wspierający naukę zdalną. W ramach projektu zostaną zakupione laptopy, komputery typu all in one, tablice multimedialne zgodnie z potrzebami wykazanymi przez szkoły.

W Powiecie Olkuskim wsparciem zostały objęte szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu

Zespół Szkół w Wolbromiu


Zamówienia

Pliki

Zapytanie ofertowe


Drukuj