Logotypy Funduszy UE, Małopolski, Flagi UE i PL

Grant 3

Celem grantu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19


Informacje o projekcie

Projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania dla Powiatu Olkuskiego: 79.998,22 zł

Szkoły biorące udział: 

I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Cel: Celem naboru grantowego jest przyznanie 22 grantów, po jednym w każdym małopolskim powiecie, skierowanym do Szkół Modelowych i udzielenie im grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tych szkół i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą STEAM. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoły te zostaną objęte wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań staną się tzw. Szkołami modelowymi.


Pliki

Formularz zgłoszeniowy I LO

Formularz zgłoszeniowy II LO

Wykaz form wsparcia

Regulamin


Drukuj