Zostań bartnikiem ratuj pszczoły

Proekologiczny program "Zostań Bartnikiem, ratuj pszczoły" realizowany jest w Powiecie Olkuskim od 2017 roku. 


Regulamin programu „Zostań bartnikiem, ratuj pszczoły”

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
/t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107/, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 32 i 42 oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. z 2024 r. poz. 54/.

§1

1. Ustala się Regulamin programu „ Zostań bartnikiem, ratuj pszczoły” mający na celu propagowanie działań proekologicznych na terenie powiatu olkuskiego polegający na użyczeniu Beneficjentom dwóch uli wielkopolskich, z przynależnościami obejmującymi: wyposażenie, dwa odkłady pszczele oraz zestaw startowy stanowiące przedmiot użyczenia. Zestaw startowy przysługuje wyłącznie Beneficjentom nie posiadającym pasieki.

2. Uczestnikami programu są osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie powiatu olkuskiego, które
w poprzednich edycjach nie otrzymały przedmiotu użyczenia.

3. Uczestnikami programu nie mogą być osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym z osobami, które w poprzednich edycjach programu otrzymały przedmiot użyczenia.

4.W programie biorą udział uczestnicy na następujących zasadach:

1) 50 % uczestników nie posiadających pasieki – według kolejności kart zgłoszeń,

2) 50% uczestników posiadających pasiekę – zgodnie z § 3, według kolejności kart zgłoszeń.

§2

1. Uczestnik programu zgłasza udział w programie osobiście w Starostwie powiatowym w Olkuszu,
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz - Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa pokój 109 wypełniając kartę zgłoszenia w terminie 26 lutego do 11 marca danego roku kalendarzowego. Jeżeli początek lub koniec terminu przyjmowania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
O przyznaniu przedmiotu użyczenia decyduje data i godzina zgłoszenia.

2. Karty zgłoszeń uczestników programu zachowują ważność do czasu zakończenia programu
w danym roku kalendarzowym.

3. Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 i 2 do programu - brak podpisów ww. oświadczeń uniemożliwia udział w programie co jest równoważne ze skreśleniem z listy uczestników.

§3

1. Zgłoszenia uczestników rozpatruje komisja powołana zarządzeniem Starosty Olkuskiego.

2. Komisja oceniając karty zgłoszeń Uczestników wymienionych w § 1 ust. 4 pkt. 2 bierze pod uwagę kryterium w postaci wielkości posiadanej pasieki. Ustala się, że każdy jeden posiadany ul wraz z rodziną pszczelą to jeden punkt. Beneficjentami programu zostają Uczestnicy z najmniejszą liczbą punktów.

3. Beneficjenci, którzy nie posiadają fachowego przygotowania oraz doświadczenia w zakresie pszczelarstwa zobowiązani są do odbycia podstawowego szkolenia zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.

4.Przekazanie przedmiotu użyczenia następuje po zawarciu umowy użyczenia.

5. Beneficjenci programu nie mogą oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej i mają dbać
o rozwój rodzin pszczelich zgodnie z zasadami hodowli pszczół.

6. Każdy Beneficjent programu w okresie 1 roku od otrzymania przedmiotu użyczenia zobowiązany jest do powiększenia pasieki o 2 ule z rodzinami pszczelimi na własny koszt. Nie dotrzymanie powyższego warunku skutkować będzie wypowiedzeniem umowy przez Użyczającego i zwrotem przedmiotu użyczenia.

7. Wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Olkuszu w każdej chwili mają prawo do sprawdzenia stanu i sposobu wykorzystania przedmiotu użyczenia, a Beneficjent zobowiązany jest do udostępnienia przedmiotu umowy w tym celu.

8. Corocznie Beneficjenci programu zobowiązani są do składania oświadczenia o posiadaniu przedmiotu użyczenia (załącznik nr 3) lub umożliwienie pracownikowi Starostwa Powiatowego
w Olkuszu sprawdzenia stanu i sposobu wykorzystania przedmiotu użyczenia zgodnie z ust. 7

9. Po upływie trzech lat od chwili otrzymania przedmiotu użyczenia Beneficjentowi przysługuje prawo wykupu przedmiotu użyczenia za 5% wartości początkowej.

10. Dotychczasowi beneficjenci programu z lat 2017-2020 również mogą skorzystać z uprawnienia określonego w ust. 9.

11. Podstawą wykupienia na podstawie ust. 9 i 10 jest pisemny wniosek Beneficjenta oraz zapłacona kwota wykupu.

§4

  1. W przypadku wygaśnięcia zawartej umowy użyczenia z powodu śmierci beneficjenta, przedmiot umowy może zostać przekazany w użyczenie osobie z rodziny, która wyraża chęć opieki nad rodzinami pszczelimi na podstawie nowej umowy użyczenia.
    2. Postanowienie to ma zastosowanie także do umów zawieranych na podstawie dotychczasowych przepisów.

§5

Regulamin jest załącznikiem do Uchwały nr 94/12/VI/2021 Zarządu Powiatu z dnia 17.03.2021 r.

 

 


Drukuj