Rada powiatu


Informacje

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest rada powiatu. Jest to organ wybierany w wyborach powszechnych na kadencję trwającą 5 lat, licząc od dnia wyborów. Liczba radnych ustalana jest według liczby mieszkańców powiatu. Skład Rady Powiatu w Olkuszu liczy 23 Radnych. Rada powiatu działa poprzez uchwały w sesyjnym trybie pracy. Rada Powiatu w Olkuszu powołała 8 Komisji Radnych: 2 Komisje ustawowe, 6 Komisji stałych. W skład Rady wchodzą również 3 Kluby Radnych.


Kompetencje Rady Powiatu

 1. Kompetencje prawodawcze – stanowienie statutu powiatu i innych aktów prawa miejscowego
 2. Kompetencje osobowe - wybór i odwołanie Zarządu Powiatu, ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu, powoływanie i odwoływanie Skarbnika Powiatu
 3. Inne kompetencje w stosunku do zarządu-stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Powiatu
 4. Kompetencje finansowo-majątkowe - uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwał w zakresie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu wymienionych w art.12 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym, określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 5. Kompetencje w zakresie przyjęcia zadań administracji rządowej i powierzania zadań publicznych
 6. Kompetencje planistyczne - uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego i powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, przyjmowanie programów rozwoju
 7. Inne kompetencje - podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, herbu i flagi powiatu, zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów i w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciw powodziowego powiatu

Na czele Rady Powiatu stoi jej przewodniczący, wybierany przez Radę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W tym samym trybie rada powiatu wybiera jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady powiatu.


Biuro Rady Powiatu Olkuskiego

Adres

Olkusz (32-300), ul. Mickiewicza 2, I piętro, pokój 201

tel.: +48 32 643 12 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik

Renata Wiśniewska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy

Agnieszka Oleksiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres obowiązków Biura Rady

 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady i komisji Rady,
 • protokołowanie obrad Rady i komisji Rady,
 • obsługa kancelaryjno - biurową Rady i komisji Rady,
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego, wniosków i opinii komisji Rady, wniosków, interpelacji i zapytań radnych,
 • przekazywanie podjętych uchwał Rady do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz do umieszczania na stronach BIP i Starostwa,
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 • prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady.

 


Drukuj