Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom 0), pokój: 109
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyrektor Wydziału

Jan Książek

tel.: +48 32 647 66 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • nadzoruje prace i funkcjonowanie wydziału
 • pełni funkcję Geologa Powiatowego

Pracownicy Wydziału

Barbara Krzystanek

tel.: 32 647 66 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • sprawy dotyczące gospodarki leśnej

Katarzyna Zygma-Lorek

tel.: 32 647 66 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • sprawy dotyczące ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego oraz łowiectwa

Ewelina Kaczmarczyk

tel.: 32 647 66 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • sprawy dotyczące rybactwa śródlądowego oraz łowiectwa

Jarosław Różycki

tel.: 32 641 33 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • sprawy dotyczące ocechowania drewna, zalesiania

Kaja Głowacka-Adamczyk

tel.: 32 641 33 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • sprawy dotyczące ocechowania drewna, zalesiania

Kinga Domagała

tel.: 32 647 66 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • sprawy dotyczące gospodarki odpadami

Ewa Pasich

tel.: 32 647 66 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • sprawy dotyczące emisji gazów i pyłów, hałasu, pól elektromagnetycznych oraz spółek wodnych

Sylwia Poczęsna

tel.: 32 647 66 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • sprawy dotyczące geologii, rekultywacji, wyłączeń gruntów z produkcji rolnej

Milena Świda

tel.: 32 647 66 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • sprawy dotyczące emisji gazów i pyłów, hałasu, pól elektromagnetycznych oraz spółek wodnych

Ekodoradca

Łukasz Zarzycki

tel.: 32 647 08 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA


Szczegółowy zakres działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

W zakresie ustawy Prawo Wodne:

 • stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu w drodze decyzji, na wniosek właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich albo właściwego marszałka województwa,

 • ustalanie linii brzegowej dla spraw wszczętych, a nie zakończonych do 31.12.2017 r.,

 • nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

 • zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,

 • rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora,

 • zwracanie uwagi organom spółki wodnej, jeżeli uchwalone przez spółkę wodną składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych,

 • ustalanie wysokości i rodzajów świadczeń dla osób odnoszących korzyści z urządzeń spółki,

 • nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółek wodnych, orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki wodnej,

 • rozwiązywanie zarządu spółki, w przypadku powtarzającego się naruszania prawa lub statutu przez zarząd spółki oraz wyznaczanie osoby pełniącej jego obowiązki,

 • występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego,

 • wydawanie decyzji na przejście gruntów pokrytych wodami płynącymi do zasobów Skarbu Państwa, oraz na ich wykreślenie.

W zakresie ustawy o odpadach:

 • przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych w zakresie gospodarowania odpadami,

 • przygotowywanie decyzji o odmowie, wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, jeżeli eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków określonych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach,

 • przygotowywanie zezwoleń na przetwarzanie lub/i zbieranie odpadów,

 • przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i/lub przetwarzania odpadów,

 • przygotowywanie decyzji wydawanej z urzędu nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w przypadkach określonych w ustawie o odpadach.

W zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu wydziału,

 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,

 • prowadzenie aktualizowanego rejestru, zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,

 • prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,

 • nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia i przedkładania w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,

 • ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących eksploatacji instalacji,

  z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,

 • przygotowywanie decyzji - pozwolenia:

  • zintegrowanego na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,

  • na wytwarzanie odpadów, w tym decyzji w sprawie zmiany warunków pozwoleń,

 • przygotowywanie co 2 lata raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska i co 4 lata ich aktualizacji,

 • przygotowanie decyzji w zakresie udzielenia zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,

 • przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

 • orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia,

 • zobowiązywanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

 • gospodarowanie środkami finansowymi z budżetu powiatu przeznaczonymi na ochronę środowiska,

 • nakładanie na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko obowiązku:

  • ograniczenia oddziaływania na środowisko,

  • przywrócenia środowiska do stanu właściwego, z określeniem zakresu ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stanu do jakiego ma zostać przywrócone środowisko i terminu wykonania obowiązku,

 • ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 50 MW,

 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na:

  • wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,

  • wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,

 • dokonywanie oceny i przyjęcia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej,

 • ustalanie opłat za wydobywanie kopalin pospolitych bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,

 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,

 • gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,

 • prowadzenie rejestru obszarów górniczych,

 • bilansowanie zasobów kopalin,

 • nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowości sporządzania dokumentacji geologicznych.

W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 • opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwiskami,

 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 • prowadzenie postępowań mających na celu zobowiązanie osób powodujących utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów do ich rekultywacji,

 • prowadzenie postępowań w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej,

 • prowadzenie postępowań w sprawie zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia gruntów lub założenie na nich trwałych użytków zielonych, ze względu na ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi,

 • wydawanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji i decyzji o jej zakończeniu

W zakresie ochrony przyrody:

 • popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,

 • przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

 • przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa oraz Powiat Olkuski,

 • prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru.

W zakresie rybactwa śródlądowego:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

 • rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

 • rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. poprzez elektroniczny ogólnokrajowy system REYA 24,

 • wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

W zakresie prawa łowieckiego:

 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,

 • wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

 • wydawanie zezwolenia na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców,

 • wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach.

W zakresie organizacji hodowli i rozwoju zwierząt gospodarskich:

 • prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji dot. dopuszczenia reproduktora do rozrodu naturalnego na czas określony.

W zakresie gospodarki leśnej:

 • przygotowywanie zarządzenia o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

 • prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu Państwa na finansowanie kosztów, przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,

 • przygotowywanie decyzji związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

 • przygotowywanie decyzji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

 • cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna,

 • przygotowywanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny,

 • zlecenie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,

 • zatwierdzanie planów urządzenia lasów oraz kontrolowanie wykonania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

 • zlecenie wykonania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej dla tych lasów,

 • przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,

 • przygotowywanie decyzji zobowiązujących właściciela do wykonania zabiegów profilaktycznych i ochronnych w przypadku niewykonania tych obowiązków,

 • dokonywanie ocen udatności upraw leśnych,

 • wydawanie opisów taksacyjnych drzewostanu,

 • wydawanie zaświadczeń czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją ,o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,

 • przygotowywanie wniosków o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów z tytułu prowadzenia uprawy leśnej,

 • przygotowywanie decyzji o wstrzymanie wypłaty ekwiwalentu,

 • zlecanie przekwalifikowania gruntów oraz przygotowywanie decyzji przekwalifikowaniu gruntów rolnych na leśny zalesionych w ramach PROW.


 


Drukuj