Wydział Organizacyjny

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, pokoje: 101 (poziom 0), 301 (poziom III),
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 647 87 70


Dyrektor Wydziału

Edyta Sarwa

tel.: 32 647 88 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • kieruje wydziałem i nadzoruje zadania szczegółowe w zakresie:
  • zadań realizowanych przez Referat Gospodarowania Mieniem,
  • zadań realizowanych przez Obsługę Administracyjną,
  • zadań realizowanych przez Obsługę Kancelaryjną,
  • realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
  • realizacji zadań zapewnienia w Starostwie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • realizacji zadań przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym koordynowanie współpracy z Inspektorem Danych Osobowych.

Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem

Grzegorz Swędzioł

tel.: 32 647 88 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • administrowanie, zapewnienie właściwej eksploatacji i bezpieczeństwa budynków będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Olkuszu
 • gospodarowanie i ewidencja środków trwałych
 • realizacja zakupów
 • zarządzanie flotą 
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych

Pracownicy Wydziału

Katarzyna Król

tel.: 32 647 87 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez starostę
 • prowadzenie rejestru zarządzeń starosty
 • prowadzenie planów wydatków i dochodów wydziału

Ewa Barczyk

tel.: 32 647 87 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • Koordynator ds. dostępności
 • obsługa strony internetowej, BIP i mediów społecznościowych starostwa

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom I), pokój: 101
tel.: 32 643 04 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy Kancelarii Ogólnej

Marzena Kołodziejczyk

Agata Kania

Magdalena Klimczyk


Szczegółowy zakres działania Kancelarii Ogólnej

 • obsługa kancelaryjno-biurowa starostwa
 • obsługa poczty wychodzącej, 
 • przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego w systemie elektronicznego dziennika korespondencyjny.
 • przyjmowanie i rejestracja korespondencji w systemie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 • rozdzielanie przychodzącej korespondencji do właściwych dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu,
 • obsługa  poczty e- mail wpływającej do Starostwa Powiatowego w Olkuszu,
 • udzielanie informacji o charakterze ogólnym – punkt informacyjny,

 


Szczegółowy zakres działania Wydziału Organizacyjnego

 1. Wykonywanie obowiązków i uprawnień wynikających z administrowania budynkami będącymi w dyspozycji Starostwa poprzez zapewnienie właściwej eksploatacji i bezpieczeństwa budynków, w tym:
  1. przygotowywanie i aktualizacja umów dotyczących warunków dostarczania mediów dla potrzeb budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe,
  2. dbałość o przestrzeganie terminów przeglądów i zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń doprowadzających media oraz kotłowni,
  3. zapewnienie sprawności urządzeń ochrony przeciwpożarowej oraz urządzeń technicznych w budynkach Starostwa,
  4. zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej.
 2. Gospodarowanie i prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych i wyposażenia Starostwa, w tym:
  1. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  2. prowadzenie ewidencji środków trwałych niskiej wartości,
  3. sporządzanie dowodów przyjęcia środka trwałego OT oraz rozchodów w księgach inwentarzowych (sporządzanie dowodów PT),
  4. bieżące nadawanie i nanoszenie numerów inwentarzowych środków trwałych umożliwiających ich identyfikację,
  5. sporządzanie i aktualizowanie spisów inwentarzowych dla poszczególnych pomieszczeń, w których się one znajdują,
  6. prowadzenie dokumentacji z likwidacji środków trwałych.
 3. Realizacja zakupów.
  1. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
  2. Wykonywanie remontów bieżących oraz prowadzenie prac konserwacyjnych.
  3. Zapewnienie prawidłowej i skutecznej ochrony budynków Starostwa.
  4. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach administrowanych przez Starostwo i ich otoczeniu.
  5. Gospodarowanie taborem samochodowym.

Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Organizacyjnym podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i realizują zadania:

 1. Obsługa kancelaryjna, w tym:
  1. zapewnienie obsługi kancelaryjnej Starostwa, czynności organizacyjno - kancelaryjne prowadzone w ramach zadań są realizowane przez Kancelarię ogólną,
  2. obsługa poczty wychodzącej, dostarczanie i odbiór przesyłek pocztowych do Urzędu Pocztowego oraz sporządzanie dziennych zestawień przesyłek listowych,
  3. przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego w systemie elektronicznego dziennika korespondencyjnego,
  4. przyjmowanie i rejestracja korespondencji w systemie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
  5. rozdzielanie przychodzącej korespondencji do właściwych dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu,
  6. obsługa poczty e- mail wpływającej do Starostwa Powiatowego w Olkuszu,
  7. udzielanie informacji o charakterze ogólnym – punkt informacyjny.
 2. Obsługa administracyjna, w tym:
  1. prowadzenie Centralnego rejestru umów zawieranych przez Starostę,
  2. prowadzenie rejestru Zarządzeń Starosty Olkuskiego,
  3. administrowanie i obsługa merytoryczna strony internetowej Starostwa, w tym w szczególności zarządzanie elektroniczną publikacją informacji przekazywanych do zamieszczenia na tej stronie przez poszczególne wydziały Starostwa,
  4. obsługa merytoryczna i nadzór nad stroną BIP Starostwa, w tym w szczególności zarządzanie elektroniczną publikacją informacji przekazywanych do zmieszczenia na tej stronie przez wydziały Starostwa,
  5. obsługa merytoryczna i nadzór nad elektroniczną tablicą ogłoszeń Starostwa w tym w szczególności zarządzanie elektroniczną publikacją informacji przekazywanych do zmieszczenia na tablicy ogłoszeń przez wydziały Starostwa,
  6. koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją ustawy o podpisie elektronicznym,
  7. prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych oraz dokonywanie bieżących zmian informacji wizualnej dla interesantów Starostwa.
 3. Realizowanie wydatków rzeczowych Starostwa, w tym:
  1. analiza zamówień złożonych przez Wydziały celem zaplanowania w budżecie racjonalnych i uzasadnionych wydatków umożliwiających realizację ustawowych zadań Starostwa,
  2. przygotowywanie planów wydatków i dochodów na nadchodzący rok kalendarzowy,
  3. wykonywanie bieżącej analizy wydatków budżetu Wydziału w zakresie zgodności z planem i obowiązującymi procedurami,
  4. dokonywanie analizy oszczędności wydatków,
  5. sporządzanie faktur za wynajem pomieszczeń w budynkach Starostwa,
  6. przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania Wydziału Organizacyjnego.
 4. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w tym:
  1. nadzór nad prawidłową realizacją przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w tym koordynowanie współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim,
  2. koordynacja zadań w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminach z terenu Powiatu Olkuskiego,
  3. dysponowanie środkami finansowymi po stronie dochodów na realizację zadania publicznego: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminach z terenu Powiatu Olkuskiego.
 5. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia w Starostwie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym:
  1. pełnienie funkcji koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym,
  2. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
  3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Olkuszu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 6. Nadzór nad prawidłową realizacją przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym koordynowanie współpracy z Inspektorem Danych Osobowych, w tym:
  1. zawieranie umów na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  2. nadzór i koordynacja zadań realizowanych w ramach zawartej umowy,
  3. bezpośrednia współpraca z Inspektorem Danych Osobowych w zakresie realizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 


Drukuj