Wydział Polityki Społecznej i Promocji

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Wydział Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom I), pokój: 204
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 647 88 15, 32 647 87 65


Dyrektor Wydziału

Magdalena Sołtysik

tel.: 32 647 66 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • kieruje wydziałem
 • nadzoruje zadania w zakresie:
  • spraw społecznych
  • promocji i ochrony zdrowia
  • promocji powiatu olkuskiego
  • spraw obywatelskich
 • pełni funkcję Pełnomocnika ds. DPS
  • sprawuje nadzór nad jakością świadczonych usług i bezpieczeństwem mieszkańców DPS w Olkuszu

Pracownicy Wydziału

Dorota Czarnota

tel.: 32 647 88 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 •  dysponowanie i rozliczanie środkami finansowymi po stronie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Olkuskiego, umieszczonych w rodzinnej formie pieczy zastępczej funkcjonującej poza terenem powiatu olkuskiego
 • dysponowanie i rozliczanie środkami finansowymi po stronie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Olkuskiego, umieszczonych w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej funkcjonującej poza terenem powiatu olkuskiego
 • monitorowanie i rozliczanie środków finansowych po stronie dochodów uzyskanych z poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci spoza terenu Powiatu Olkuskiego, umieszczonych w rodzinnej formie pieczy zastępczej zlokalizowanej na terenie Powiatu Olkuskiego
 • monitorowanie i rozliczanie środków finansowych po stronie dochodów uzyskanych z poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci spoza terenu Powiatu Olkuskiego, umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej zlokalizowanej na terenie Powiatu Olkuskiego
 • współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • realizacja i rozliczenie środków finansowych po stronie dochodów, w związku z partycypowaniem gmin z terenu powiatu olkuskiego w kosztach utrzymania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi
 • organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
 • wykonywanie zadań związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Olkuskim

Katarzyna Kocjan-Zych

tel.: 32 647 87 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • realizacja zadań dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia
 • realizacja zadań wynikających z Ustawy o państwowym ratownictwie Medycznym
 • opracowywanie, realizowanie, rozliczanie programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
 • profilaktyka, monitorowanie spraw związanych ze zwalczaniem zachorowań na choroby zakaźne, m.in. w ramach Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii
 • wykonywanie zadań wynikających ze współpracy Powiatu Olkuskiego (udziałowca w Spółce Nowy Szpital Sp. z o.o. w Olkuszu) i Spółki Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
 • wykonywanie zadań wynikających z realizacji umowy o współpracy Powiatu Olkuskiego i Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o.
 • nadzorowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zleconego w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (we współpracy z PCPR Olkusz)
 • nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem użyczonym, m.in. dla Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Olkuszu, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka

Sylwia Mędrek 

tel.: 32 647 87 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • realizacja zadań dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia
 • realizacja zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień
 • opracowywanie, realizowanie, rozliczanie programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności ustalanie godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu olkuskiego
 • sprawozdawczość zbiorcza z wykorzystaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej
 • wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Irina Genserovska 

tel.: 32 647 88 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie i realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • realizowanie procedury patronatu Starosty Olkuskiego lub organów powiatu
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w szczególności przez przygotowywanie decyzji administracyjnych na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa
 • wykonywanie zadań z zakresu ustawy o repatriacji
 • sprawozdawczość zbiorcza dla jednostek pomocy społecznej i PUP z wykorzystaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej
 • współpraca międzynarodowa
 • przygotowanie i realizacja uroczystości cyklicznych i jednorazowych lub okazjonalnych

Jagoda Rogóż

tel.: 32 647 88 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • sprawozdawczość zbiorcza z wykorzystaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej
 • pomoc w prowadzeniu rejestru stowarzyszeń zwykłych
 • pomoc w realizacji zadań wynikających z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym udzielanie i rozliczanie udzielonych dotacji
 • pomoc w realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych: w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa oraz organizowanie przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na wniosek właściwego organu do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu
 • pomoc w przygotowywaniu i realizacji uroczystości organizowanych cyklicznie, jednorazowych, lub okazjonalnych
 • realizowanie procedury patronatu Starosty Olkuskiego

Szczegółowy zakres działania Wydziału Polityki Społecznej i Promocji

 •  Sprawy społeczne:
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • nadzór nad realizacją powiatowej strategii rozwiązania problemów społecznych,
  • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
  • współpraca z jednostkami pomocy społecznej,
  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
  • realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Promocja i ochrona zdrowia:
  • realizowanie programów polityki zdrowotnej oraz działań, w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w szczególności przez aktualizowanie danych przekazywanych do Wojewódzkiego Planu Działania Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w szczególności przez opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • wykonywanie zadań wynikających ze współpracy Powiatu Olkuskiego  (udziałowca  w Spółce Nowy Szpital) i Spółki Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o. o.,
  • ustalanie godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
  • współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
  • realizowanie zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności  przez aktualizowanie wojewódzkiego planu na wypadek epidemii,
  • realizacja zobowiązań po likwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Olkuszu,
 • Promocja Powiatu:
  • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,
  • kreowanie nowych sposobów promocji Powiatu,
  • utrzymywanie kontaktu z mediami,
  • przygotowanie i realizacja uroczystości powiatowych, obchodów stałych i periodycznych, organizowanie okolicznościowych spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności, prowadzenie korespondencji okolicznościowej,
  • współpraca międzynarodowa – koordynowanie i nadzór nad realizacją umów partnerskich z partnerami zagranicznymi,
  • współpraca z ośrodkami kultury gmin z terenu powiatu,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
  • prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami i obowiązkami Powiatu jako akcjonariusza lub wspólnika w spółkach prawa handlowego oraz członkostwem w innych związkach i stowarzyszeniach,
 • Sprawy obywatelskie:
  • wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi,
  • organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych,
  • prowadzenie spraw inwalidów wojennych i wojskowych, w tym m.in. obsługa administracyjna Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • wykonywanie zadań z zakresu ustawy o repatriacji,
  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w szczególności przez przygotowywanie decyzji administracyjnych na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

    


 


Drukuj