Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Sprawdź:

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 2c, (piętro II),
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 647 65 50, 32 647 65 30, 608 346 786


Kierujący Zespołem - Pełnomocnik ds. OIN

Patryk Bzdyra

tel.: 32 647 65 50, 32 647 65 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy Zespołu

Ewa Dziąbek

Magdalena Swędzioł

Marta Gawron


Szczegółowy zakres działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

W zakresie zarządzania kryzysowego – zadania realizowane są poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • przygotowanie analiz i ocen w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony ludności powiatu;
 • obsługa operacyjna i administracyjno – biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 • obsługa grup roboczych o charakterze stałym wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • realizacja zamierzeń zawartych w wojewódzkim rocznym planie działania z zakresu zarządzania kryzysowego, współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz udział w planowaniu zapobiegania zagrożeniom na obszarze powiatu;
 • opracowywanie programów i planów w zakresie zapobiegania, przygotowania i reagowania kryzysowego oraz odbudowy w tym planu zarządzania kryzysowego i planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzą;
 • opiniowanie z upoważnienia Starosty - gminnych planów zarządzania kryzysowego;
 • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • określenie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań zarządzania kryzysowego;
 • prowadzenie i uaktualnianie określonych baz danych i innych narzędzi z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego; tworzenie bazy sprzętu ratowniczego i technicznego dla potrzeb reagowania na zdarzenia kryzysowe;
 • zapewnienie pełnej koordynacji działań gmin oraz powiatowych służb ratowniczych w celu niesienia pomocy ludności powiatu;
 • planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie;
 • koordynowanie – z upoważnienia Starosty – udzielania pomocy gminom dotkniętym klęskami żywiołowymi, katastrofami naturalnymi lub awariami technicznymi;
 • integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń w Centrum Zarządzani Kryzysowego;
 • nadzorowanie i zapewnienie funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania, poprzez utrzymywanie w gotowości Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności;
 • nadzorowanie i utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego;
 • organizacja całodobowej służby dyżurno – informacyjnej Starosty;
 • organizacja i utrzymywanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;
 • realizowanie polityki informacyjnej podnoszącej tematy związane ze stanem klęski żywiołowej;
 • przygotowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń, treningów z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie instrukcji służb ratowniczych na rzecz realizacji zadań powszechnego systemu ochrony ludności;
 • współpraca z sąsiednimi powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego.

W zakresie obrony cywilnej:

 • dokonywanie oceny stanu gotowości obrony cywilnej powiatu;
 • opracowywanie planów obrony cywilnej powiatu;
 • opiniowanie z upoważnienia Starosty – planów obrony cywilnej gmin;
 • opracowywanie i uzgadnianie planów działania;
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
 • organizowanie wspólnie z gminami szkoleń ludności w zakresie obrony cywilnej;
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 • nadzorowanie przygotowania do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 • przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
 • planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
 • planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
 • wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
 • nadzorowanie organizacji dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
 • nadzorowanie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu;
 • integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
 • opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana służba w obronie cywilnej;
 • opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;
 • współpraca z pełnomocnikiem Wojewody ds. ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;
 • kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;
 • ustalanie instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
 • współpraca z Powiatowym Zarządem Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa ogólnego przy wsparciu administracyjnym przez Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

W zakresie spraw obronnych:

 • nadzorowanie prac wszystkich wydziałów Starostwa w zakresie obronności państwa;
 • merytoryczne rozliczenie przed Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie w zakresie trybu i terminów ustalonych przez Wojewodę;
 • opracowanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego na okres wojny; 
 • określenie zakresu zadań obronnych realizowanych w okresie pokoju dla Dyrektorów Wydziałów Starostwa;
 • opracowanie i aktualizowanie planu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz zastępczego stanowiska kierowania Starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 • opracowanie i organizacja stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 • opracowanie planu przedsięwzięć gospodarczo – obronnych na rzecz wojsk sojuszniczych Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku Państwa – Gospodarza ( HNS );
 • prowadzenie ewidencji i nadzorowanie zabezpieczenia obiektów kategorii I, II i III;
 • opracowywanie projektów aktów normatywnych określających formy i zasady realizacji zadań obronnych;
 • nadzorowanie stanu przygotowania i utrzymywania dróg o znaczeniu militarnym i obronnym;
 • zabezpieczenie i nadzorowanie ewakuacji materiałów geodezyjnych z częścią kartograficzną niezbędną dla celów obronnych;
 • nadzorowanie prowadzonych kontroli zakładów pracy przez UM i G w zakresie przygotowania i gotowości pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń do przekazania ich na potrzeby obronne państwa;
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań obronnych w zakładach pracy;
 • opracowanie i aktualizowanie planów akcji kurierskiej oraz prowadzenie treningów;
 • opracowywanie wniosków o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i gotowości obronnej.

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne przy współpracy z administratorem systemu teleinformatycznego;
 • kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, a w szczególności okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą komórki organizacyjnej zwaną- kancelarią dokumentów niejawnych, w której są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane dokumenty niejawne.

W zakresie zadań wspólnych wydziałów:

 • opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów;
 • opracowywanie wniosków do projektów budżetu powiatu, planowanie, realizacja i ewidencja dochodów oraz wydatków budżetowych, wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu, opracowywanie informacji o wykonaniu zadań określonych budżetem;
 • współdziałanie z innymi wydziałami Starostwa w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień;
 • przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dla Rady i Zarządu Powiatu oraz Starosty;
 • przestrzeganie Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz innych wewnętrznych regulacji prawnych;
 • przygotowywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych Starostwa wraz z ich bieżącą aktualizacją;
 • opracowywanie informacji do publikacji w mediach. 

 


Drukuj